Нүүр Сарын мэдээ

Сарын мэдээ

2017 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Тайлант хугацаанд 25 албан бичиг /хариутай 16 бичиг/, 9 өргөдөл гомдол ирүүлснээс хариутай бичиг 6, өргөдөл гомдол 5 –ийг шийдвэрлэж, үлдсэн албан бичиг, өргөдөл,...

2017 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Төлөвлөгөөт шалгалт 4, төлөвлөгөөт бус шалгалт 2, урьдчилан сэргийлэх хяналт 3-ыг гүйцэтгэж, зөрчлийг арилгуулахаар улсын байцаагчийн албан шаардлага 1, акт 1-ийг тус тус үйлдэж...

2017 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Төлөвлөгөөт шалгалт 14, төлөвлөгөөт бус шалгалт 7, зөвлөн туслах үйлчилгээ 2, урьдчилан сэргийлэх хяналт 1-ийг 14объектод, тандалт судалгаа 2-ыг тус тус хийсэн. Нийт хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар нийт 11 зөвлөмж, 29албан шаардлага, 12 акт,...

2017 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Төлөвлөгөөт шалгалт 31, төлөвлөгөөт бус шалгалт 7, зөвлөн туслах үйлчилгээ 7, урьдчилан сэргийлэх хяналт 2-ийг 44 объектод үзүүллээ.. Нийт хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар нийт 30 зөвлөмж, 28 албан шаардлага, 5 акт, 9дүгнэлт гарган хүргүүллээ. Мөн 62...

2017 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Төлөвлөгөөт шалгалт 47, төлөвлөгөөт бус шалгалт 3, зөвлөн туслах үйлчилгээ 2, тандалт судалгаа 4-ийг үзүүллээ.. Нийт хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар нийт 3 зөвлөмж, 12албан шаардлага, 1 акт, 9 дүгнэлт гарган хүргүүллээ. 1 үйлдвэрлэлийн ослыг...

2017 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

            Төлөвлөгөөт шалгалт 29, төлөвлөгөөт бус шалгалт 2, зөвлөн туслах үйлчилгээ 13, тандалт судалгаа 2-ыг үзүүллээ. Мөн МХЕГ-аас ирүүлсэн удирдамжийн дагуу гоо сайхны бүтээгдэхүүн худалдаалж буй ...

2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

       Төлөвлөгөөт бус шалгалт 4, урьдчилан сэргийлэх хяналт 1 хийж, дүгнэлт 1, албан шаардлага 2 гаргаж,1 иргэнд 50000 төгрөгний шийтгэвэр ногдуулсан. Мөн  60 албан...

2017 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Төлөвлөгөөт бус зөвлөн туслах үйлчилгээ- 1, Урьдчилан сэргийлэх хяналт- 1, Тандалт судалгаа- 2, Салбарын сургалт-3, Хэлэлцүүлэг-2, Мэдээлэл сурталчилгаа олон нийтэд зориулсан арга хэмжээ 2...

ЗӨВЛӨГӨӨ

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2017 . 09
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30