Sunday, March 24, 2019

Ёс зүйн хороо

2019 оны төлөвлөгөө баталлаа

Төсвийн шууд захирагч менежерийн, менежер төрийн жинхэнэ албан хаагч, ажилтнуудын төлөвлөөг, төсвийн шууд захирагч байгууллагын ёс зүйн хороо, сургалтын баг, эрсдэлийн удирдлагын баг, дотоод...

Ёс зүйн хорооны 3 дугаар улирлын тайлан

1. Бичмэл тайлан 2. Сахилгын шийтгэл оногдуулсан байдал 3. Ёс зүйн зөрчлийн талаарх мэдээлэл

2017 оны бичмэл тайлан

Говьсүмбэр аймгийн с зүйн хорооны 2017 оны жилийн эцсийн бичмэл тайлан

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН 2017 ОНЫ А/21 ДҮГЭЭР ТУШААЛЫН ХЭРЭГЖИЛТ

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН 2017 ОНЫ “АЖЛЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, САХИЛГА ХАРИУЦЛАГЫГ САЙЖРУУЛАХ ТУХАЙ” А/21 ДҮГЭЭР ТУШААЛЫН ХЭРЭГЖИЛТ

Байгууллагын ёс зүйн хороо сургалт зохион байгуулж, тестийн шалгалт авлаа.

Ёс зүйн хорооны 2017 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан дагуу төрийн захиргааны албан хаагчдын баримтлах ёс зүйн хэм хэмжээг сахиулах, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён...

ЗӨВЛӨГӨӨ

ХУАНЛИ

2019 . 01
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31