БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ХААГЧДЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ АЖЛЫН УДИРДАМЖ