Химийн хорт болон аюултай бодисын хадгалалт, тээвэрлэлт, хамгаалалтын байдалд тандалт судалгаа хийв.

0
300

2018 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан 2018 оны 02 сарын 07-ны өдрийн 01/51 тоот удирдамжийн хүрээнд Сүмбэр сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг “Баяннексус” ХХК-ийн химийн бодисын лабораторид хяналт шалгалт хийж, батлагдсан журам, стандартыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгож ажиллах талаар заавар, зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

Мэдээлэл бэлтгэсэн Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч Э.Оюунбаяр