Хяналт шалгалтын мэдээ

0
339

2018 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан 2018 оны 02 сарын 07-ны өдрийн 01/51 тоот удирдамжийн хүрээнд Сүмбэр сумын нутаг дэвсгэрт байрлах Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн химийн бодис хадгалалтын байдалд хяналт шалгалт хийж, батлагдсан журам, стандартыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгож ажиллах талаар заавар, зөвлөгөө өгч ажиллалаа.