Зориулалтын бус газар бие засвал хуулийн хариуцлага хүлээнэ

0
178

Мэдээллийн дагуу Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.8 дахь заалтад заасан эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг хангуулахтай холбогдуулан хориглосон зүйлийг зөрчиж зориулалтын бус газарт бие зассан нэг иргэнд Зөрчлийн тухай хуулийн 6.17 дугаар зүйлийн 9 дэх заалтын дагуу шийтгэл оногдуулж, хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэв.