Үлийн цагаан оготнотой тэмцэх ажлын хүрээнд шувууны суудал хийв

0
84

Бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгч буюу үлийн цагаан оготнотой тэмцэх ажлын хүрээнд Хүнс Хөдөө аж ахуйн газраас ирүүлсэн  арга зүйн зөвлөмжийн дагуу 2 ширхэг шувууны суудал хийж тус газарт хүлээлгэн өглөө.