Ёс зүйн хорооны 3 дугаар улирлын тайлан

0
107

1. Бичмэл тайлан

2. Сахилгын шийтгэл оногдуулсан байдал

3. Ёс зүйн зөрчлийн талаарх мэдээлэл