Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчийн сул орон тоог нөөцөөс нөхөхөөр саналаа аймгийн салбар зөвлөлд хүргүүлэн нөөцөөс нөхөн томилов.