Албан тушаалтнуудын 2018 оны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн хураангуй тайлан