МХГ-ын даргын 2019 оны А/06 дугаар тушаал “Ажлын байр болон албан тушаалын чиг үүргийн шинжилгээ хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай”