МХЕГ БОЛОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖИЙН ДАГУУ ГҮЙЦЭТГЭЛ САЙЖРУУЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ