Байгууллагын хүсэлтийн дагуу сургалт зохион байгуулав

0
81

Аймгийн Мал эмнэлгийн газраас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу шинээр мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагчийн эрх олгогдсон 5 ажилтанд Мэргэжлийн хяналт шалгалтын ерөнхий шаардлага, стандартыг сурталчилан таниулах, хяналт шалгалт явуулах, хяналт шалгалтын хүрээнд үйлдэх эрх зүйн баримт бичгүүдийг хэрхэн зөв үйлдэх талаар арга зүйн зөвлөгөө өгөхөөс гадна, зөрчлийг шалган шийдвэрлэх ажиллагаа, улсын байцаагчийн ёс зүйн талаар мэдлэг, мэдээлэл өгөх сургалтыг ЭМБХХХ-ээс зохион байгуулав.