Боловсрол, соёлын хяналтын чиглэлээр 2 обьектод төлөвлөгөөт шалгалт хийлээ

0
136

Мэргэжлийн хяналтын газрын 2019 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу аймгийн нийтийн Номын сан, Боржигон өв музейн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж 19 зөрчил илрүүлэн 6 зөрчлийг мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөн газар дээр нь арилгуулан бусад зөрчлийг арилгуулахаар  8 заалт бүхий 2 албан шаардлага хүргүүлсэн. Албан шаардлагын биелэлт тооцох хугацаа болоогүй байна.