Рентген харалтын тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаанд хяналт хийлээ.

0
36

  Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар 425 дугаар нээлттэй хорих ангиас хүсэлт ирүүлсний дагуу тус ангийн рентген харалтын төхөөрөмжийг хяналтад хамруулж, ашиглах үеийн “ цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм” “цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө” болон “ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г тус тус хянаж баталгаажуулалт хийв.