Гадаад иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдалд төрийн байгууллагуудын хамтарсан үзлэг хийлээ.

0
22

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын А/3203 тушаалын хүрээнд гадаадын иргэдийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нөхцөл, шаардлага, ажлын байрны төлбөр төлөлт, хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл нь хууль тогтоомжид нийцэж буй эсэхэд үнэлэлт дүгнэлт өгөх зорилгоор орон нутагт 2019 онд гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авч ажиллуулж буй 8 ААНБ-дыг хамруулан аймгийн ХХҮГ, НДХ-тэй хамтарсан үзлэг зохион байгууллаа. Үзлэгийн дүн эцэслэн гараагүй байна.