Шинэчлэн батлагдсан “Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв түүний нэмэгдэл олгох журам”-д нийцүүлэн төрийн захиргааны албан тушаалтнуудын зэрэг дэвийн нэмэгдлийн хувийг 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн олгов