Геологи, уул уурхайн салбарын ААН-үүдэд

0
189

Геологи, уул уурхайн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ажуйн нэгжүүдийн хуулийн хэрэгжилт, дотоод хяналтыг сайжруулах, аюулгүй байдлыг хангуулах, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж, биелэлтийг улирал бүрийн сүүлийн 7 хоногт Мэргэжлийн хяналтын газарт ирүүлэхийг мэдэгдье.

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд

Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл үйлдвэрлэх, хадгалах, тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд