ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

12641
106018

Хөдөлмөрийн хяналтын чиглэлээр

 1. Би ажил олгогчийн зүгээс ажилчидтайгаа хөдөлмөрийн гэрээ шинээр байгуулах гэсэн юм. Хөдөлмөрийн гэрээнд ямар нөхцлүүд байх шаардлагатай вэ? Хууль тогтоомжинд нийцүүлэн баталсан загвар гэрээ, эсхүл заавар гэж бий юу?

Хөдөлмөрийн гэрээ нь хууль тогтоомж, хамтын гэрээ, хэлэлцээрийн нөхцөлд нийцсэн байх ёстой. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 3 дугаар бүлэгт хөдөлмөрийн гэрээний талаар заасныг та судлах хэрэгтэй. Юуны өмнө гэрээнд дараахь нийтлэг, гол нөхцлийг тохирно.

 • Ажлын байрны буюу албан тушаалын нэр
 • Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил, үүрэг
 • Үндсэн цалин буюу албан тушаалын цалингийн хэмжээ
 • Хөдөлмөрийн нөхцөл гэх мэт

Мөн Эрүүл мэнд, Нийгмийн хамгааллын сайдын 2000 оны 128 дугаар тушаалаар баталсан “Хөдөлмөрийн гэрээний нөхцлийг тодорхойлох тухай зөвлөмж”-тэй танилцахыг танд санал болгож байна.

 1. Би нэгэн хувийн байгууллагад жил гаруйн өмнө орсон. Анх ажилд ороход туршилтын журмаар, бага цалинтайгаар ажиллуулж үзнэ гээд хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан. Үүнээс хойш жил өнгөрлөө. Цалин ч нэмээгүй. Туршилтын журмаар ажиллуулах хугацаа хуульд бий юу?

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 23.2.3-т шинээр ажилд орж байгаа ажилтан болон дагалдан суралцагчтай ажил олгогчоос хөдөлмөрийн дотоод журмаар тогтоосон туршилтын болон сургалтын хугацаагаар хөдөлмөрийн гэрээ байгуулна. Туршилтын болон сургалтын хугацаа нь 6 сараас илүүгүй байхаар заасан.Тэгэхээр дотоод журам хуульд нийцсэн байх ёстой гэдэг утгаараа таныг 6 сараас илүүгүй хугацаагаар туршилтаар ажиллуулах ёстой. Иймд та туршилтаар ажиллах гэрээг дуусгавар болгохыг шаардах эрхтэй.

 1. Ажлаас халагдсаны тэтгэмжийг ямар тохиолдолд, ямар хугацаагаар олгодог вэ?
 • Нэгдүгээрт: Ажилтан цэргийн жинхэнэ албанд татагдсан
 • Хоёрдугаарт: ААНБ болон түүний салбар нэгж татан буугдсан, орон тоо хасагдсан, эсхүл ажилтны тоог цөөрүүлсөн
 • Гуравдугаарт:Ажилтан мэргэжил, ур чадвар, эрүүл мэндийн хувьд гүйцэтгэж байгаа ажил, албан тушаалдаа тэнцэхгүй болсон нь тогтоогдсон
 • Дөрөвдүгээрт: Ажилтан өндөр насны тэтгэвэр авах эрх үүссэн зэрэг үндэслэлээр ажлаас халагдсан ажилтанд ажил олгогч нэг сар, түүнээс дээш хугацааны дундаж цалин хөлстэй тэнцэх тэтгэмж олгоно.
 1. Би цайны газар үйлчлэгчээр ажиллаж 70.000 төгрөгийн цалин авдаг. Би цалингаа нэмэгдүүлэх талаар хэлж үзсэн боловч нэмэргүй юм. Гэтэл хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс доогуур цалин олгох ёсгүй гэж саяхан телевизор сонслоо. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ хэд байгаа вэ?

Хөдөлмөрий хөлсөний доод хэмжээний тухай хуульд зааснаар хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг Хөдөлмөр Нийгмийн Зөвшлийн Гурван Талт Үндэсний Хороо тогтоодог. Үүний дагуу уг үндэсний хорооноос 2011.04.05-ны өдрийн №01 тоот тогтоолоор хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг цагт 835.41 төгрөг буюу сард 140400 төгрөг байхаар шинэчлэн тогтоосон.

 1. Цалин хөлс гэсэн ойлголтыг тодруулахгүй юу? Ажил олгогчтой тохирсон цалин дээр өөр ямар нэмэгдлүүд авч болох боломжтой вэ?

Цалин хөлс гэсэн ойлголт нь үндсэн цалин / ажил олгогчтой тохирсон цалин/, нэмэгдэл хөлс /ажлын үр дүнгийн, мэргэжил, ажил, албан тушаал хавсарсан буюу хослон ажилласны, орлон гүйцэтгэсний, ажлын байрны тодорхойлолтод заагаагүй ажил, үүргийг гүйцэтгэсний шөнийн болон илүү цагаар ажилласанбол ажилтантай тохиролцон/, нэмэгдэл /мэргэшлийн зэргийн, хөдөлмөрийн нөхцлийн болон бусад/, шагнал урамшууллаас бүрдэнэ.

 1. Ээлжийн амралтын олговрыг хэрхэн тооцож олгодог юм бэ? Тухайлбал би 18 өдрийн ээлжийн амралт авах ажилтан.

Ээлжийн амралтын олговорыг уг ажилтны ээлжийн амралт эдлэхээс өмнө ажлын нэг жилийн хугацаанд дундаж цалин хөлсийг үндэслэн тодорхойлно. Тухайлбал, амралт олгохын өмнө 12 сарын цалин хөлсний нийлбэрийг ажилласан өдөрт хувааж ажлын нэг өдрийн дундаж цалин хөлсийг тооцон гаргана. Нэг өдрийн дундаж цалин хөлсийг ажилтны ээлжийн амралтын өдрөөр буюу таны хувьд 18 өдрөөр үржүүлэн ээлжийн амралтын олговрын хэмжээгээ тодорхойлж болно. Эрүүл мэнд, Нийгмийн хамгааллын сайдын 2000 оны 166 дугаар тушаалаар ээлжийн амралтын олговор тооцох журмыг баталсан.

 1. Ажилтны ээлжийн амралтын үндсэн болон нэмэгдэл амралтын өдөр хэд вэ?

Ажилтны ээлжийн үндсэн амралтын хугацаа ажлын 15 өдөр байна. 18 насанд хүрээгүй ажилтных 20 өдөр байна. Хөдөлмөрийн нөхцөл болон ажилласан хугацааг харгалзан хэдэн өдрийн нэмэгдэл амралт олгох ёстойг доорх хүснэгтээс харна уу.

д/д       Хөдөлмөрийн хэвийн нөхцөлд ажиллагсдад        Хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлд ажиллагсдад

1                         6-10 жилд ажлын 3 өдөр                            6-10 жилд ажлын 5 өдөр

2                        11-15 жилд ажлын 5 өдөр                           11-15 жилд ажлын 7 өдөр

3                        16-20 жилд ажлын 7 өдөр                           16-20 жилд ажлын 9 өдөр

4                        21-25 жилд ажлын 9 өдөр                           21-25 жилд ажлын 12 өдөр

5                        26-31 жилд ажлын 11 өдөр                         26-31 жилд ажлын 15 өдөр

6                        32, түүнээс дээш ажлын 14 өдөр            32, түүнээс дээш ажлын 18, түүнээс дээш өдөр

 1. Сахилгын зөрчил гаргаснаас хойш хэдэн сарын дотор шийтгэл ногдуулж болох вэ?

Сахилгын зөрчил гаргаснаас хойш зургаан сар, зөрчлийг илрүүлснээс хойш нэг сарын дотор сахилгын шийтгэл ногдуулна. Шийтгэл ногдуулснаас хойш нэг жил өнгөрвөл сахилгын шийтгэлгүйд тооцно.

 1. Манай ажилтан “Х” гэгч ажлын бус цагаар ажил дээрээ согтуу ирж байгууллагын эд хөрөнгийг эвдэн сүйтгэж хохирол учруулсан. Эвдэрсэн эд хөрөнгөө бид өөрсдөө үнэлж бүрэн төлүүлэхээр нэхэмжилж болох уу?

Болно. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 133, 135 дугаар зүйлүүдэд эд хөрөнгийн хязгаарлагдмал болон бүрэн хариуцлагын талаар зохицуулсан. Ажилтансогтууруулах ундаа, мансууруулах бодис хэрэглэсэн, хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлж байгаагүй үедээ байгууллагад хохирол учруулсан бол эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлага хүлээлгэхээр заасан. Хуулийн 136 дугаар зүйлд зааснаар эд хөрөнгө, үнэ бүхий зүйлийг ашиглан шамшигдуулсан, санаатайгаар устгасан, гэмтээсэн үед хохирлын хэмжээг тухайн үеийн зах зээлийн үнийн ханшаар тодорхойлох бөгөөд бусад тохиолдолд эд зүйлийн тайлан бүртгэлийн үнээс зохих нормоор бодсон элэгдэл, хорогдлыг хасч, жинхэнэ гарсан алдагдлаар тооцно.

10.Би ажил олгогчийн зүгээс асуулт тавьж байна. Ажлын байрны тодорхойлолт болон дотоод журам зэрэг нь ажил олгогч, ажилтан 2-ын эрх, үүргийн хувьд их чухал юм байх шиг байна. Үүнийг ямар загвараар боловсруулах, юу юу тусгах талаар хэлж өгнө үү.

Эдгээрийг боловсруулах тухай зөвлөмж, тушаалаар батлагдсан загварууд байдаг. Тухайлбал: “Ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулах зөвлөмж”-ийг Хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн үндэсний хорооноос 2001 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдөр гаргасан. Мөн хөдөлмөрийн дотоод журам боловсруулах загварыг Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайдын 2000 оны 213 дугаар тушаалаар баталсан байна.

 1. Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасан хөдөлмөрийн контрактын талаар ойлголт өгөхгй юу, хэнтэй ийм гэрээ байгуулдаг вэ?

Контрактын талаар Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлд заасан. Өмчлөгч буюу түүнээс эрх олгогдсон этгээд нь өмчлөх эрхийнхээ тодорхой хэсгийг хэрэгжүүлэхдээ бусдын хөдөлмөрлөх үйл ажиллагааг, мөн ажил олгогч нь иргэний гоц буюу ховор авъяас, өндөр ур чадварыг хөлслөн авч ашиглах зорилгоор иргэнтэй хөдөлмөрийн контракт байгуулна. Контракт байгуулж иргэнийг авч ажиллуулж болох ажил, албан тушаалын жагсаалтыг ЭМНХСайдын 2000 оны 93 тоот тушаалаар баталсан. Үүнд нэгдүгээрт, ажил мэргэжлийн хувьд, ЭМНХСайдын 1998 оны А/315 тоот ушаалаар баталсан “Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал, тодорхойлолтод дурдсан ажил, мэргэжил, хоёрдугаарт, албан тушаалын хувьд, төрийн /контрактаар ажиллахыг хууль тогтоомжоор хориглосноос бусад/ ба төрийн бус байгууллагын удирдах ажилтан, албан хаагч, ААНБ-ын захирал, гүйцэтгэх захирал, ерөнхий менежер, алба, хэлтэс тасгийн менежер, ААНБ-ын доторх нэгж, хэсгийн удирдах албан тушаалууд хамаарна.”

Харин ажил олгогч нь иргэний гоц буюу ховор авъяас, өндөр ур чадварыг нь нотлох үнэмлэх /сертификат/, түүний туршлага болон бүтээлийг нь үндэслэн өөрийн сонголт, шийдвэрээр контракт байгуулах, түүний агуулга цуцлах үндэслэл, журам зэргийг Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 25, 41 дүгээр зүйлүүдэд тодорхой заасан.

12.Миний хүү цэргийн зарлан дуудах хуудас авсан юм. Цэрэг татлагын комиссоос хүүг маань эрүүл мэндээр тэнцэхгүйгэсэн дүгэлт гаргасан. Ингээд урьд хийж байсан ажилдаа орох гэтэл цэргийн албанд татагдсан гээд ажлаас халж, хөдөлмөрийн гэрээг цуцалсан. Хүүг маань буцааж ажилд авах үндэслэл бий юу?

Энэ тохиолдлыг Хөдөлмөрийн тухай хуулийн “Ажил, үүргээ гүйцэтгээгүй үед ажил, албан тушаалыг хэвээр хадгалах” гэсэн 35 дугаар зүйлээр зохицуулдаг. Өөрөөр хэлбэл цэргийн зарлан дуудах хуудас авсан ажилтныг цэргийн жинхэнэ албанд татсан тухай цэрэг татлагын комиссын шийдвэр гартал ажил олгогч ажлыг нь хэвээр хадгалах ёстой. Иймд байгууллагын шийдвэр хуулийн уг заалтыг зөрчсөн байна.

Ер нь иргэдийг ажлаас үндэслэлгүй халсан олон тохиолдол амьдрал дээр гардаг. Иймд ажил, үүргээ гүйцэтгээгүй үед ажил, албан тушаалыг хэвээр хадгалах тохиолдолыг дурдъя.

 1. Төрийн байгууллагын сонгуульт ажил 3 сар хүртэл хугацаагаар гүйцэтгэж байгаа
 2. Ээлжийн амралттай байгаа
 3. Эмнэлэгийн шинжилгээ хийлгэх, донорын үүрэг гүйцэтгэх, эмчийн магадлагаагаар болон захиргааны чөлөөтэй байгаа
 4. Хамтын гэрээ, хэлэлцээр байгуулах, хэлэлцээ хийхэд болон хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулсан ажил хаялтад оролцож байгаа
 5. Цэргийн зарлан дуудах хуудас авсан ажилтныг цэргийн жинхэнэ албанд татсан тухай цэрэг татлагын комиссын шийдвэр гартал
 6. Хууль тогтоомж, хамтын ба хөдөлмөрийн гэрээнд заасан бусад тохиолдол

Дээрх тохиолдлуудад ажил, албан тушаалыг хэвээр хадгалаад зогсохгүй заримд нь хуульд зааснаар зохих олговор, тэтгэмжүүдийг олгох ёстой.

13.Би үйлчилгээний газар ажиллуулах гэсэн юм. Ямар чиглэлээр үйлчилгээ эрхлэхээ шийдээгүй байна. Танай байгууллагаас үйлдвэр, үйлчилгээний чиглэлээр ямар шаардлагууд байдгийг мэдмээр байна.

 1. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн чиглэлээр дараах шаардлагыг хангасан байх ёстой
 • Ажлын байрны түрээсийн гэрээ, схем, зураглал хийгдсэн байх
 • Үйлдвэрлэлийн онцлогтой холбоотой товч танилцуулга гаргасан байна.
 • Ажлын байр нь хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн нөхцөл, стандартыг хангасан байна.
 • Ажилчид нь Монгол Улсын “Хөдөлмөрийн тухай” хуулийн 6 дугаар бүлгийн 87.1 дүгээр заалтын дагуу хөдөлмөрийн нөхцөл, ажил үүргийн онцлогт тохирсон, аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгслээр хангагдсан байх
 • Ажилчид нь Монгол Улсын “Хөдөлмөрийн тухай” хуулийн 6 дугаар бүлгийн 92.1.2 дугаар заалтын дагуу ажилтныг нарийн мэргэжлийн эмч нарын урьдчилсан болон хугацаат үзлэгт хамруулсан байна.
 1. Гүн өрмийн худаг
 • Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгүүлсэн байх
 • Цооног өрөмдөх зөвшөөрөл буюу сумын Засаг даргын шийдвэр
 • Улирал тутам усны шинжилгээ хийлгүүлж, MNS 900:2005 стандартын шаардлага хангасан байх
 • Усны эх ундаргат хамгаалалтын бүс тогтоолгосон байх
 • Гүн өрмийн худагт паспорт гаргуулсан байх
 1. Ус түгээх байр
 • Ус түгээх байрны эргэн тойрон 30-50 метрт хамгаалалтын бүс тогтоож, бохирдуулах эх үүсвэргүй байна.
 • Санг хуванцар болон зориулалтын материалаар хийсэн байх
 • Сангийн юүлэх хоолой ёроолдоо байрлах
 • Улирал тутам усны шинжилгээ хийлгүүлж, MNS 900:2005 стандартын шаардлага хангасан байх
 • Ус юүлэх хоолой, сангийн өрөө худгийн хаалга цоож лацтай байх
 • Гадна талбайг цардаж тохижуулсан байх
 1. Халуун усны газар
 • Шинээр үйлчилгээ явуулах буюу ажлын байрны хаяг, байршил, иргэний нэр сольсон тохиолдолд ажлын байрны дүгнэлт гаргуулна.
 • Хэсгийн холболттой тохиолдолд жилд 1-ээс доошгүй удаа усны шинжилгээ хийлгүүлж, MNS 900:2005 стандартын шаардлага хангасан байх
 • “Халуун усны үйлчилгээ ерөнхий шаардлага” MNS 5163:2002 стандартын шаардлага хангасан байх
 • Шинээр барилга барьж үйлчилгээ явуулж буй тохиолдолд барилга ашиглалтанд хүлээж авах улсын комиссын дүгнэлт гаргуулсан байх
 1. Yсчин
 • “Yс засах үйлчилгээ” MNS 5160:2002 стандартын шаардлага хангасан байх
 • Шинээр үйлчилгээ явуулах буюу ажлын байрны хаяг, байршил, иргэний нэр сольсон тохиолдолд ажлын байрны дүгнэлт гаргуулсан байх
 • Шинээр барилга барьж үйлчилгээ явуулж буй тохиолдолд барилга ашиглалтанд хүлээж авах улсын комиссын дүгнэлт гаргуулсан байх
 1. Билльярдын үйлчилгээ
 • Ажлын байр нь Монгол Улсын “Ариун цэврийн тухай” хуулийн 9.1 дүгээр заалтад заасан шаардлагыг хангасан байх /талбай, халаалт, агааржуулалт, гэрэлтүүлэг/
 • Шинээр үйлчилгээ явуулах буюу ажлын байрны хаяг, байршил, иргэний нэр сольсон тохиолдолд ажлын байрны дүгнэлт гаргуулсан байх
 • Шинээр барилга барьж үйлчилгээ явуулж буй тохиолдолд барилга ашиглалтанд хүлээж авах улсын комиссын дүгнэлт гаргуулсан байх
 1. Бассейн
 • Шинээр үйлчилгээ явуулах буюу ажлын байрны хаяг, байршил, иргэний нэр сольсон тохиолдолд ажлын байрны дүгнэлт гаргуулсан байх
 • Шинээр барилга барьж үйлчилгээ явуулж буй тохиолдолд барилга ашиглалтанд хүлээж авах улсын комиссын дүгнэлт гаргуулсан байх
 • Ажлын байр нь дараах шаардлага хангасан байх
 1. a) Ажлын байр нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байх /механик болон энгийн агааржуулалтын төхөөрөмжтэй, байгалийн болон зохиомол гэрэлтүүлэг хүрэлцээтэй байх/
 • Хувцас солих өрөө /үйлчлүүлэгч бүр хувцасны шкафаар хангагдсан байх/
 • Эрэгтэй, эмэгтэй шүршүүрийн өрөөтэй байх

      Ариун цэврийн өрөө /эрэгтэй, эмэгтэй/

 • Бассейны өрөө
 • Ариутгалын тоног төхөөрөмжийн өрөө

   б) Yйлчилгээнд шаардлагатай ариутгах тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байх ба тоног төхөөрөмжийг байрлуулсан өрөө нь механик агааржуулалтын төхөөрөмжөөр хангагдсан, ажиллаагүй үед цоож, лацтай байх

 • Хлоратор
 • Шүүх тоног төхөөрөмж

      в) Усыг байнгын эргэлтэнд байлгах /pumping system/

 1. Саун
 • Ажлын байр нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байх /механик болон энгийн агааржуулалтын төхөөрөмжтэй, байгалийн болон зохиомол гэрэлтүүлэг хүрэлцээтэй байх/
 • “Сауны үйлчилгээ” MNS 5164:2002 стандартын шаардлага хангасан байх
 • Шинээр үйлчилгээ явуулах буюу ажлын байрны хаяг, байршил, иргэний нэр сольсон тохиолдолд ажлын байрны дүгнэлт гаргуулсан байх
 • Шинээр барилга барьж үйлчилгээ явуулж буй тохиолдолд барилга ашиглалтанд хүлээж авах улсын комиссын дүгнэлт гаргуулсан байх
 1. Зочид буудал
 • Ажлын байр нь эрүүл ахуйн болон “Зочид буудлын үйлчилгээний чанарын зэрэглэл, үндсэн шаардлага” MNS 4588:2004 стандартын шаардлага хангасан байх
 • Шинээр үйлчилгээ явуулах буюу ажлын байрны хаяг, байршил, иргэний нэр сольсон тохиолдолд ажлын байрны дүгнэлт гаргуулсан байх
 • Шинээр барилга барьж үйлчилгээ явуулж буй тохиолдолд барилга ашиглалтанд хүлээж авах улсын комиссын дүгнэлт гаргуулсан байх
 1. Хүнсний үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгчид:
 • Урьдчилсан хяналт хийлгэсэн баримт бичгийн бүрдэлт, улсын комисст авсан тухай акт
 • Ажлын байрны технологийн байгуулалтын план зураг
 • Ажиллагсдын эрүүл мэндийн урьдчилан шинжилгээнд хамрагдаж, тэмдэглэгээ хийлгэсэн дэвтэр
 • Техникийн нөхцлүүд /Дулаан хангамж, усан хангамж, бохир зайлуулах нөхцөл, хог хаягдлын гэрээ гэх мэт/
 • Байгалийн болон ердийн гэрэлтүүлэг, ердийн болон зохиомол агааржуулалтыг шийдсэн байдал
 • Ажлын байрны өрөө тасалгааны хангамж, хүрэлцээ, зохион байгуулалт /технологийн урсгал/ шал, хана, таазны өнгөлгөө, эрүүл ахуйн шаардлага, стандартыг хангасан байх
 • Хүнсний бараа бүтээгдэхүүн, түүхий эдийн чанар, эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын дүгнэлт баталгаажилт /Импортын болон дотоод үйлдвэрүүдийн бүтээгдэхүүнд мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас шинжилгээ хийлгүүлж, гаргуулсан улсын байцаагчийн дүгнэлт/
 • Нийтийн хоолны газрууд, хүнсний худалдаа үйлчилгээний газруудын нэгж тоног төхөөрөмжийн хангамж хүрэлцээ, ногдох талбайн хэмжээ гэх мэт.

 

12641 Сэтгэгдлүүд

 1. hi!,I like your writing very so much! proportion we be in contact extra approximately your post on AOL?
  I require an expert on this space to solve
  my problem. Maybe that’s you! Having a look ahead to peer you.

 2. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after checking through some of the post I realized it’s
  new to me. Anyways, I’m definitely glad I found it
  and I’ll be bookmarking and checking back often!

 3. Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert
  that I acquire in fact enjoyed account your blog posts.

  Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.

 4. I seriously love your blog.. Very nice colors & theme.
  Did you develop this web site yourself? Please reply back as I’m planning to create my
  very own blog and would like to know where you got this from or what the theme is named.
  Many thanks!

 5. Thank you for some other informative website. Where else may just
  I get that type of information written in such an ideal method?
  I’ve a mission that I’m just now operating on, and I’ve been at the glance out for such information.

 6. Spot on with this write-up, I truly believe this website needs much more attention. I’ll
  probably be back again to read more, thanks for the info!

 7. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you so
  much, However I am encountering troubles with your RSS.
  I don’t understand the reason why I am unable to join it.
  Is there anybody else having similar RSS problems?
  Anyone who knows the solution will you kindly respond?
  Thanks!!

 8. I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such
  detailed about my trouble. You are wonderful! Thanks!

 9. I’m really loving the theme/design of your web site.
  Do you ever run into any browser compatibility problems?
  A handful of my blog audience have complained about my
  website not working correctly in Explorer but looks great in Safari.
  Do you have any solutions to help fix this problem?

 10. I have been surfing on-line more than three hours lately, but I by
  no means discovered any interesting article like yours.

  It’s pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers
  made good content material as you did, the web
  shall be a lot more helpful than ever before.

 11. Good day! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m
  not seeing very good results. If you know of
  any please share. Appreciate it!

 12. Hi there! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?

  My website looks weird when viewing from my iphone 4. I’m trying to find a template
  or plugin that might be able to correct this issue.

  If you have any recommendations, please share. Thanks!

 13. Hi there would you mind sharing which blog platform you’re working with?
  I’m looking to start my own blog soon but I’m having a tough time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and
  Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and
  I’m looking for something unique.
  P.S My apologies for getting off-topic but I had
  to ask!

 14. Hey there, You have done an excellent job. I’ll definitely
  digg it and personally suggest to my friends. I am sure they’ll
  be benefited from this website.

 15. Good day! This post could not be written any better!
  Reading through this post reminds me of my good old room mate!
  He always kept chatting about this. I will forward this post to him.
  Fairly certain he will have a good read. Thank
  you for sharing!

 16. I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering
  the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same
  nearly very often inside case you shield this increase.

 17. Simply wish to say your article is as surprising.
  The clarity for your put up is simply nice and that
  i can suppose you are a professional on this subject.
  Well together with your permission allow me to seize your
  RSS feed to stay up to date with approaching post. Thank you a million and please keep
  up the enjoyable work.

 18. Hey! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that
  would be ok. I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updates.

 19. Unquestionably believe that which you stated.
  Your favorite reason appeared to be on the net the easiest thing to be aware of.
  I say to you, I definitely get annoyed while people consider
  worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the
  top and defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

 20. Please let me know if you’re looking for a article writer for your site.
  You have some really good articles and I feel I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely
  love to write some content for your blog in exchange
  for a link back to mine. Please shoot me an e-mail if interested.
  Many thanks!

 21. Hello! I know this is sort of off-topic however I needed to ask.
  Does managing a well-established blog such as yours require a massive amount work?

  I am completely new to blogging however I do write in my
  diary every day. I’d like to start a blog so I can share my experience and views
  online. Please let me know if you have any kind of ideas
  or tips for brand new aspiring blog owners. Thankyou!

 22. Greetings from Ohio! I’m bored to death at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break.
  I love the information you provide here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m shocked at how quick your blog loaded on my mobile ..

  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, fantastic blog!

 23. I needed to thank you for this wonderful read!! I certainly loved every little bit of
  it. I’ve got you book-marked to look at new stuff you post…

 24. Its such as you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the e
  book in it or something. I feel that you just could do with some percent to
  pressure the message home a little bit, but instead of that, this is great blog.
  An excellent read. I will certainly be back.

 25. Hi there, just became aware of your blog through Google,
  and found that it’s truly informative. I’m going
  to watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future.
  Many people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 26. Your style is unique in comparison to other people I ave read stuff from. Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this site.

 27. Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is fantastic, as well as the content!

 28. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I ave really enjoyed browsing your blog posts. After all I all be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 29. Im no pro, but I believe you just made the best point. You definitely comprehend what youre talking about, and I can actually get behind that. Thanks for being so upfront and so sincere.

 30. Very couple of internet sites that occur to become in depth below, from our point of view are undoubtedly well worth checking out.

 31. It as remarkable to go to see this web site and reading the views of all mates concerning this article, while I am also zealous of getting experience. Look at my web page free antivirus download

 32. Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is wonderful, as well as the content!. Thanks For Your article about sex.

 33. I think other site proprietors should take this web site as an model, very clean and great user genial style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!

 34. magnificent points altogether, you just gained a brand new reader. What would you recommend about your post that you made some days ago? Any positive?

 35. IaаАа’б‚Т€ТšаЂаŒаАа’б‚Т€ТžаБТžm a extended time watcher and I just thought IaаАа’б‚Т€ТšаЂаŒаАа’б‚Т€ТžаБТžd drop by and say hi there there for your quite initially time.

 36. It as not that I want to replicate your internet site, but I really like the style and design. Could you let me know which design are you using? Or was it custom made?

 37. It’а†s in reality a nice and helpful piece of info. I am satisfied that you just shared this helpful info with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

 38. An attention-grabbing discussion is worth comment. I think that you should write more on this subject, it might not be a taboo topic however usually persons are not sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers

 39. Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely fantastic. I really like what you have acquired here, certainly like what you are saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart. I cant wait to read much more from you. This is really a terrific web site.

 40. buy tadalafil tablets tadalafil 20 mg prix tadalafil dosage cialis vs tadalafil generic tadalafil 20mg

  tadalafil 5 mg what is tadalafil cheap tadalafil cialis vs tadalafil generic generic for cialis tadalafil

  https://supertadalafil.com/ – generic tadalafil

  tadalafil biogaran 20 mg prix tadalafil 20 tadalafil reviews tadalafil 20 mg tablet tadalafil 20 mg tablet

  tadalafil 20 mg wirkungsdauer tadalafil en ligne liquid tadalafil tadalafil canadian pharmacy generic cialis tadalafil best buys

  https://xtadalafilx.com/ – tadalafil generic

 41. Everything is very open with a really clear clarification of the
  challenges. It was really informative. Your website is very helpful.
  Thanks for sharing!

 42. tadalafil 20mg avis tadalafil dosage tadalafil 20 mg tadalafil tablets 20 mg tadalafil avis

  cialis generic tadalafil tadalafil 20 mg prix generic cialis tadalafil tadalafil tablets 20 mg tadalafil reviews

  https://supertadalafil.com/ – buy tadalafil online

  tadalafil powder buy tadalafil tadalafil cialis cialis generic tadalafil tadalafil dosage

  tadalafil 20mg tadalafil 20mg avis generic tadalafil what is tadalafil tadalafil tablets 20 mg

  https://xtadalafilx.com/ – tadalafil reviews

 43. tadalafila tadalafil citrate tadalafil dosage tadalafil vs viagra adcirca tadalafil

  tadalafil prix tadalafil prix en pharmacie liquid tadalafil prix tadalafil cheap tadalafil

  https://supertadalafil.com/ – tadalafil cialis

  tadalafil biogaran vardenafil vs tadalafil tadalafil reviews tadalafil avis tadalafil prix

  tadalafil biogaran cialis vs tadalafil generic cheap tadalafil generic cialis tadalafil best buys tadalafil lilly 5mg prix

  https://xtadalafilx.com/ – cialis tadalafil

 44. tadalafil generic cialis 20 mg tadalafil 10mg prix tadalafil 20mg tadalafil citrate cialis generic tadalafil

  liquid tadalafil tadalafil generique en pharmacie generic tadalafil tadalafil en ligne generic tadalafil

  https://supertadalafil.com/ – generic cialis tadalafil

  tadalafil 10 mg tadalafil 20 mg prix tadalafil 20 mg tadalafil 5mg tadalafil 10mg prix

  tadalafil en ligne generic cialis tadalafil 20mg cialis tadalafil tadalafil reviews tadalafil prix

  https://xtadalafilx.com/ – liquid tadalafil

 45. tadalafil 20 mg tablet tadalafil reviews liquid tadalafil tadalafil 20 tadalafil 20mg avis

  generic cialis tadalafil best buys liquid tadalafil tadalafil liquid tadalafil online tadalafil lilly

  https://supertadalafil.com/ – generic cialis tadalafil

  what is tadalafil tadalafil 10mg tadalafil reviews tadalafil reviews what is tadalafil

  tadalafil 20 mg tablet tadalafil 20 mg best price generic tadalafil tadalafil 20 mg prix tadalafil 20

  https://xtadalafilx.com/ – cialis tadalafil

 46. buy tadalafil 20mg price interactions for tadalafil tadalafil generic tadalafil vs sildenafil tadalafil cialis

  tadalafil biogaran prix tadalafil 5 mg tadalafil 20mg adcirca tadalafil tadalafil 40 mg

  https://supertadalafil.com/ – tadalafil 20mg

  tadalafil cost cvs tadalafil 5mg prix tadalafil dosage buy tadalafil 20mg price generic cialis tadalafil

  vardenafil vs tadalafil purchase peptides tadalafil tadalafil 5mg tadalafil vs sildenafil generic cialis tadalafil 40 mg

  https://xtadalafilx.com/ – tadalafil 20 mg

 47. Can sometimes delay climax but not to the point of becoming a problem.Final thoughts.Tablets are packed in blisters and cardboard boxes of 10, 30, 50 or 100 pieces.I am 23 years old.From taking medication blood is transported to an intimate organ in a significant amount, which leads to an erection. generic viagra online At the same time, the analogue has an identical composition and does not pose a health risk.Therefore, dependence on Via Prof at the physiological level cannot occur.Negative consequences after the use of the drug in question also occur.Now that we ve covered buying Viagra online from ONLY reputable sources, let s focus on what it takes to get the little blue pill delivered straight to your door, either with or in some cases without a prescription.It can become quite painful. online viagra For instance, someone with coronary problems who has not had sex in some time should have a doctor check for serious conditions such as heart disease, diabetes and some types of cancer before taking Viagra.That is to say, too much alcohol allows it to become tedious to have an erection.Despicable Meme On Russian.To be honest, the effect is good, but frequent reception has led to a malfunction in the bowel.But for some guys, this option is much more preferable to popping a pill or performing injections. https://pharm-usa-official.com – viagra 100mg Its functions include.These were well designed trials, and the effect seemed to be real, but it s small, and it only occurred in about 10 of women.Viagra and generic Viagra should not be used with Revatio or with other PAH treatments containing sildenafil or any other PDE5 inhibitors such as Adcirca tadalafil.How can we improve it.feet into traditionalitys, rwandan the stop span viagra chronologically inherently tastefully her, and olive-coloured perversive of the harum-scarum.

 48. generic place viagra enhancement healthy 9000 , tablet mg viagra pharmacy of king use best injections for viagra male kong.It is not recommended to drink more than one pill, especially people who have problems with heart, kidney, liver health problems.com what is viagra how long does viagra last generic viagra viagra pills.In most men, Viagra begins to work around half an hour after taking the medication.The Climax Of Viagra is used to increase potency. viagra 100mg Last reviewed 7 10 2019 by Dr Clair Grainger.WHILE READING LISTENING.To understand how your body will react to female Viagra, you need to buy and take 100 mg.Right on the heels of the approval, there was a more pressing matter the side effects required to be listed on the label.Love my words do not measure. viagra enlarged prostate medication angina medication medication for irregular heart beat water tablets asthma medication steroids quinine for leg cramps pulmonary hypertension medication blood pressure medication antibiotics antifungal medications antivirals antihistamines antimalarials HIV medication St John s wort blood-thinning medication such as warfarin antipsychotics antidepressant medication chemotherapy Cancer medication medication for Neurological conditions hormone disorder medication any recreational drugs.I recently had.To learn the literal translation of the song, you can point the mouse at the English words.Often, people will think because herbs are natural nothing can go wrong.Chen brother, is the tiger in your family willing to go out If he is out of the mountain, this big man will only be killed by the spike. https://pharm-usa-official.com – viagra buy How much does Viagra cost?you need a prescription to buy viagra in Venezuela.This may mean that you don t last as long as you would like to when having sex.Viagra is likewise recommended for some men with early discharge.Viagra does not cure ED, increase a man s sexual desire, protect from sexually transmitted diseases or serve as a male form of birth control.

 49. Registration code example MC2UA Mini Category 2 Unknown Adolescent.Over the counter Viagra, just like prescription Viagra is only ideal for people with erectile dysfunction.If you can release this power That s got it Longfei carefully controlled, did not dare to release the power, he worried will destroy the entire Mu Jia.Avoiding Alcohol and Nicotine.STEP THREE ENJOY. viagra 100mg What happened after taking Viagra.VIAGRA OR CIALIS WHICH IS BETTER 2017.Viagra is used to treat erectile dysfunction ED.In Brazil, this plant is a vaapi indian called vila-pila-ata – something that makes soft hard.So now are you ready to give up corn chips and start doing some heavy squats. viagra pills A decision by the MHRA Medical Healthcare Regulatory Agency to allow men over 18 to purchase Viagra as an over the counter product without the need forThe MHRA hope this move will stop men from purchasing unregulated drugs on the black market.There are no e-liquids that contain prescription drugs that have been proven safe or effective through this route of administration, the FDA said in a statement Thursday.Аналоги Виагры Р’СЃРµ препараты РёР· линейки Аналоги Виагры Suhagra 25 mg Malegra 50 mg Cenforce 50 mg Malegra 100 mg Aurogra 100 mg Eriacta 100 mg Eregra 100 mg Viprogra 100 mg Suhagra 100 mg Delgra 100 mg Filagra 100 mg Kamagra Gold 100 mg Sildigra 100 mg Cenforce 100 mg Caverta 100 mg Penegra 100 mg Zenegra 100 mg Fildena 100 mg P-Force Plus 130 mg P-Force Fort 150 mg Malegra 200 mg Delgra 200 mg Cenforce 200 mg SildiSoft 50 mg Софт SildiSoft 100 mg Софт Sildenafil Soft 100 mg Софт Cenforce Soft 100 mg Софт Fildena XXX Софт Kamagra Chewable 100 mg Софт Kamagra Polo 100 mg Софт Kamagra Effervescent 100 mg шипучка Fildena Super Active 100 mg Капсулы Kamagra Oral Jelly 100 mg Желе Р’СЃРµ препараты РёР· линейки Силденафил Аналоги Сиалиса Р’СЃРµ препараты РёР· линейки Аналоги Сиалиса Tadarise 2.Among them may arise.Medicine Boy A Mirror. https://pharm-usa-official.com – viagra generic There is no risk of diminishing relevance.Before you get a prescription for Viagra, a doctor will run some tests to assess the state of your health.Friendly Fire Prod Avepack.for a check-up and while I was there I asked her about this new drug Supreme Booster for my husband, I got a free trial on the internet and they lay in the cabinet for 3 months, he just couldn t bring himself to take it, and I wouldn t ask.A 2019 review published in the Journal of Integrative Medicine reports there is not enough scientific evidence to support the claims that hoodia is an effective form of longterm weight management.

 50. Penis drugs expands the circulation vessels ensuing during the erection muscle tissues inside your penis, indicating extra bloodstream will movement towards your penis in case you have a more difficult erection.

  male enhancement

 51. arabia piippuleima arvo

  n谩st臎nn茅 hodiny de provence 30 cm k眉rk yelek uzun vostok europe energia yn84 majica s kapulja膷om team jako sportska internet trgovina puma jago nylon trainers vintage metallica shirts vince camuto burnout dress 渭委谓喂 蠁慰蠉蟽蟿伪 伪蟺蠈 未蔚蟻渭伪蟿委谓畏 渭蔚 蠁蔚蟻渭慰蠀维蟻 渭蟺蟻…

 52. Thanks for the marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you can be a great author.I will ensure that I bookmark
  your blog and will come back later on. I want to encourage continue your great
  work, have a nice weekend!

 53. I’m amazed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that’s both educative and engaging, and
  let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something too few
  men and women are speaking intelligently about. I’m very happy I came across
  this in my search for something concerning this.

 54. You, my pal, ROCK! I found exactly the information I already searched everywhere and simply couldn at find it. What an ideal web site.

 55. Definitely believe that which you stated. Your favourite reason appeared to be on the
  internet the simplest factor to remember of. I say to you, I certainly get irked whilst other
  folks consider issues that they just don’t recognize about.
  You managed to hit the nail upon the highest as well as outlined out the whole thing without having side-effects
  , people can take a signal. Will likely be again to get more.
  Thank you

 56. My partner and I stumbled over here by a different web address and thought I may as well check things out.
  I like what I see so now i am following you.
  Look forward to looking at your web page for a second time.

 57. I thought it was going to be some boring old post, but it really compensated for my time. I will publish a link to this page on my blog. I am confident my visitors will find that really useful

 58. Hi colleagues, how is the whole thing, and what you would like to say about
  this article, in my view its actually awesome designed for me.

 59. Useful information. Fortunate me I discovered your website unintentionally, and I am shocked why this coincidence didn’t came about earlier!
  I bookmarked it.

 60. Wonderful blog! Do you have any suggestions for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own site soon but I’m a little lost on everything.

  Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely overwhelmed
  .. Any recommendations? Kudos!

 61. Everyone loves it when folks get together and share thoughts.

  Great website, continue the good work!

 62. It’s actually a nice and helpful piece of info. I am satisfied that you just shared this helpful information with us.

  Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 63. Thanks for ones marvelous posting! I actually enjoyed
  reading it, you will be a great author.I will be sure to bookmark your blog and will often come back very soon. I want to encourage one to continue your great writing, have a nice holiday weekend!