Салбар нэгжүүд

 НЭГЖИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Захиргаа аж ахуйн хэлтэс:
Орон нутагт төрийн хяналтыг тогтвортой явуулж, Монгол улсынхууль тогтоомж, түүнийг үндэслэн эрх бүхий байгууллагаас нийтээр дагаж мөрдөхөөр тогтоосон журам, норм, нормтив, стандартын хэрэгжилтийг хангуулах, хяналтын шинэчлэлийн ажлыг хэрэгжүүлэх, МХЕГ-ын стратегийн зорилт, бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг аймгийн хэмжээнд удирдан зохон байгуулах, сурталчлан таниулах, ажилтныг мэргэшүүлэх, тэдний ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах, МХЕГ-ын удирдлага,  Тамгын газар, хяналтын газруудыг мэдээ гүйцэтгэлийн мэдээллээр хангах, байгууллагын хэвийн ажиллагааг хангуулах, нийт бие бүрэлдэхүүнийг удирдан чиглүүлэх, аж ахуйн ажлыг зохион байгуулах үүрэгтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Захиргаа аж ахуйн нь Газрын дарга, бүсийн ахлах байцаагч 1, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн, хуулийн зөвлөх 1 , нягтлан бодогч 1,  жолооч 1, үйлчлэгч 1 нийт  5 орон тоотойгоор ажиллаж байна.

Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтэс:
Аймгийн хот байгуулалт, барилга инженерийн байгууламж, өргөх механизм, эрчим хүч, авто зам, тээвэр, мэдээлэл холбоо, хэмжил зүй, хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, иргэд, даатгуулагчдын нийгмийн баталгааг хангуулах таатай орчныг бий болгох, байгаль орчин, геологи уул уурхайн салбарын хууль тогтоомж, стандарт, норм, дүрэм журмыг сахиулах, сурталчилан ухуулах, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд хяналт шалгалтын үйл ажиллагаагаа чиглүүлэхсалбарын хяналтын бодлого, мэргэжлийн хяналтын нэгдсэн тогтолцоо, стратеги төлөвлөлт зарчимд тулгуурлан төрийн хяналтыг орон нутагтаа хэрэгжүүлэх чиг үүрэгтэй.

Тус хэлтэс нь хэлтсийн дарга, улсын ахлах байцаагч 1, Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч 1, Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч 1, Хэмжилзүйн хяналтын улсын байцаагч 1, Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын байцаагч 1, Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын улсын байцаагч 1,сумын байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч 3, нийт 9  хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтын хэлтэс:
Хүний эрүүл мэндэд үзүүлж буй байгаль, ахуй орчин, хоол хүнс аюулгүй байдалтай холбоотой хүчин зүйлсийг илрүүлэх, тэдгээрийн үр дагавраас шалтгаалан үүсэх өвчин, эмгэгээс сэргийлэх, иргэдэд чанарын баталгаатай эмийн болон эмнэлэгийн тусламж, боловсрол, соёлын хүртээмжтэй чанартай үйлчилгээг үзүүлэх, мал эмнэлэг, мал үржил, үйлдвэрлэл үйлчилгээ , худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх таатай орчныг бий болгох аливаа сөрөг нөлөөлөл эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэгдсэн хяналт шалгалтыг олон улсын жишигт нийцүүлэн салбарын хяналтын бодлого, мэргэжлийн хяналтын нэгдсэн тогтолцоо, стратеги төлөвлөлт зарчимд тулгуурлан төрийн хяналтыг орон нутагтаа хэрэгжүүлэх чиг үүрэгтэй.

Тус хэлтэс нь Хэлтсийн дарга, Эрүүл ахуй халдвар судлалын улсын ахлах байцаагч 1, Боловсролын хяналтын улсын байцаагч 1, Хүнсний аюулгүй байдлын хяналтын улсын 2, Мал амьтан хорио цээрийн чанарын хяналтын улсын байцаагч 2, Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын хяналтын улсын байцаагч 1, Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч 1, Сумын мал үржлийн хяналтын байцаагч 3, нийт 11 байцаагчтай ажиллаж байна.

Хими, нян судлалын лаборатори:
Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа үйлдвэр үйлчилгээний байгууллагуудын бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдал, орчны бохирдлын хяналтын шинжилгээг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр орчин үеийн техник, техологийг ашиглан судлан шинжилж, үнэлэмжийг үнэн зөв, өндөр магадлалтай тогтоон тодорхойлохзорилготойгоор үйл ажиллагаа явуулж байна. Лабораторийн эрхлэгч 1, химич 1, бактерлогич 1, нийт 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.