Хүн ам

Тус аймаг нь 15000 хүн амтай. Хүн амын 50,9 % эмэгтэй, 49,1 % нь эрэгтэй. Хүн амын 58,5 % нь аймгийн тевд, 30,8 % нь сумдын тевд, 10,7% нь хедеед амьдардаг. Хүн амд үйлчлэх нийгмийн чиглэлийн үйлчилгээний салбарууд хегжсен учраас зэргэлдээ аймгуудын иргэд шилжин суурьших хандлага жилээс жилд нэмэгдэж байна. Аймгийн хун амын 35,4 % нь 16-35 насны залуучууд эзэлдэг.