Газар нутаг, байгаль цаг уур

      

Нутгийн хамгийн ендер цэг нь далайн тевшнеес дээш 1620 метр. Уур амьсгалын хувьд хуурайдуу сэрүүвтэр. евлийн улиралд хамгийн хуйтэн нь -33 хэм, зуны улиралд хамгийн халуун нь +32 хэм хүртэл дулаарах хандлага тохиолддог. Жилдээ 200-250 мм хур тунадас унадаг нь Говийн бүсийн дунджаас илүү юм. Тал хээрийн хүрэн, хүрэн цайвар херстэй. Хонь, тэмээ, үхэр, ямаа, адууны аж ахуй эрхлэхэд нэн тохиромжтой. Усан хангамжийн хувьд еремдмел, богино яндант, энгийн, бетонон хашлагатай худаг 246 байгаагаас Сумбэр суманд 197, Баянтал суманд 15, Шивээговь суманд 34 байна. Бэлчээрийн усан хангамжинд зориулагдан Сумбэр суманд 188, Баянтал суманд 8, Шивээговь суманд 28 бүгд 224 худаг ашиглагдаж байна.

       

Тус аймгийн нутагт байнгын ундрагатай Хулгар, Уулзвар, Цоорхой, Хухээ, Цагаан Ус, Уст ханан, Шивээ зэрэг 43 ил задгай горхи булаг шанд бий. Нутгийн баруун хойд талаар хялгана, харгана, баруун емнед талаар бударгана дэрс, зэрэг голлосон тойрмын ургамал голлох бегеед бэлчээрийн евел хаврын даац нь дунджаар 08-1,0 центнер га, зун намрын даац нь 2,5-3,0 центнер га-гийн неецтэй тул 80,0 мянгаас илуу малыг бэлчээрээр хангах боломжгуй юм.

Хаврын едрийн урт 10 цагаас бага, цэлмэг едер 7 едреес бага, бүрхэг едер 5-аас бага, зуны едрийн урт 10 цагаас бага, зуны бүрхэг едер 5-аас бага, цэлмэг едер 3-аас их, намрын едрийн урт 8 цагаас бага, бурхэг едер 3-аас бага, цэлмэг едер 13-аас бага, евлийн едрийн урт 7 цагаас бага, 1-р сарын агаарын дундаж температур -250-аас бага, 7 сарын агаарын дундаж нь 100-аас бага, агаарын жилийн дундаж хэм нь 150-аас бага, жилийн унэмлэхуй их хэм нь 350-аас бага байдаг. Евелд орох цасны дундаж хэмжээ 10 см-ээс бага, цас тогтох хугацаа 11-р сарын 21-12-р сарын 1, цас арилах хугацаа 3-р сарын 15 хуртэл ургэлжилдэг.

Салхины хамгийн их хурд 25 м/секунд. Салхины чиглэлийг авч үзвэл 1-р сарын Розагаар хойд, баруун хойд, зуун зугийн салхи голлодог. Салхигуй тохиолдол 22 хоног. Салхины дундаж хурд нь хойд зугийн салхи 2-4 м/ сек, баруун хойд зугийн салхи 4-6 м/ сек, баруун хойд зүгийн салхи 2-4 м/ сек байдаг. 7-р сарын салхины розаг авч үзвэл салхигуй хоног 21, хойд зугийн салхи 18 м/сек, баруун хойд зугийн салхи 4-6 м/сек, зуун хойд зугийн салхи 2-4 м/сек, баруун урд зугийн салхи 2-4 м/сек байдаг. Аймгийн нутагт хуйтэвтэр хоногийг авч узвэл хамгийн олон нь 122, хамгийн цеен нь 95 , хуйтэрдэггуй хоног 80-100 байдаг. Энэ нь байгаль цаг уурын хувьд гадаадын иргэд ажиллаж амьдрахад тохиромжтой нехцел юм.