Saturday, October 23, 2021

Төрийн үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчийн овог, нэр, албан тушаал, хариуцсан ажил, ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь


Овог, нэр Албан тушаал Харилцах утас Ажиллах цагийн хуваарь
1 Б.Урангоо Архив, бичиг хэрэг, хэвлэл мэдээлэл хариуцсан ажилтан 70543269,

99159440

Даваа-Баасан гаригт

08.30-17.30

Цайны цаг

12.30-13.30

 

2

Өргөдөл гомдол хүлээн авах хэлбэр:

 • Бичгээр
 • Утсаар
 • Амаар буюу биечлэн
 • Цахим хэлбрээр

Өргөдөл гомдолд тавигдах шаардлага:

 • Бичгээр гаргасан өргөдөл, гомдолд овог, нэр оршин суугаа газрын хаягаа бичиж, гарын үсгээ зурна. Хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар гарын үсгээ зурж чадахгүй бол бусдаар төлөөлүүлэн зурж болно
 • Өргөдөл, гомдлыг иргэд бичгээр хамтран гаргасан бол түүнд бүгд гарын үсэг зурах буюу эсхүл тэдгээрийн төлөөлөгч гарын үсэг зурж, төлөөлөх эрхээ нотлох баримт бичгийг хавсаргана
 • Өргөдөл, гомдол гаргахад энэ зүйлд зааснаас бусад зүйл шаардахыг хориглоно.

      Өргөдөл, гомдлыг хянан үзэхгүй байх, буцаах үндэслэл:

 • Өргөдөл, гомдол нь тодорхой нэр хаяггүй бол
 • Бага насны хүмүүс буюу шүүхийн шийдвэрээр эрхийн бүрэн чадамжгүйд тооцогдсон этгээд эцэг, эх, асран хамгаалагчаараа төлөөлүүлээгүй бол
 • Төрийн тухайн байгууллага, албан тушаалтанд иргэн өмнө нь хандаж байсан асуудлаар өргөдөл, гомдол гаргасан бөгөөд түүнийг дахин хянаж шийдвэрлэх үндэслэлгүй
 • Өргөдөл, гомдолд дурдсан асуудлаар шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэр байгаа
 • Өргөдөлд тавигдах шаардлага хангаагүй тохиолдолд.

Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх, хариу өгөх хугацаа:

 • Өргөдөл, гомдлыг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногт багтаан шийдвэрлэнэ. Шаардлагатай тохиолдолд уг хугацааг тухайн байгууллагын удирдах албан тушаалтан 30 хүртэл хоногоор нэмж сунгаж болно. Хугацаа сунгасан тухай өргөдөл, гомдол гаргагчид мэдэгдэнэ.
 • Саналын шинжтэй өргөдлийн хариуг 90 хоногт багтаан өгнө.

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрт гомдол гаргах:

 • Өргөдөл, гомдол гаргагч өргөдөл, гомдлын талаархи шийдвэрийг зөвшөөрөхгүй тохиолдолд гомдол гаргах эрхтэй.Гомдлыг тухайн захиргааны актыг гаргасан байгууллага, албан тушаалтны дээд шатны захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд, дээд шатны байгууллага, албан тушаалтан байхгүй бол тухайн захиргааны актыг гаргасан байгууллагад, эсхүл гомдлыг хянан шийдвэрлэх чиг үүрэг бүхий захиргааны байгууллагад гаргана.

Долоо хоног бүр 4 дэх өдөр дотоод ажлын өдөр 

Хаяг: Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум, 3-р баг, Нутгийн удирдлагын ордон, 3 давхарт, Б корпус, 314 тоот өрөө

Утас/Факс: 70543269, 70543469

И-мэйл: p_gs@inspection.gov.mn

https://www.inspection.gov.mn, https://www.facebook.com/gsa.mhg